Wishlist: 0 items

No products were added to the wishlist!

Sokolec 32, 57-450 Sokolec
+48 785 390 299

1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu zwane dalej „pokojami” wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

3. Opłata za pobyt, pobierana jest w dniu przyjazdu.

4. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Hotel nie zwraca opłaty za pozostały, niewykorzystany czas pobytu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za wyżywienie.

5. Hotel może zwrócić 50% opłaty za pozostałe, niewykorzystane dni pobytu, wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania gościa, potwierdzonego przez lekarza. Nie dotyczy to zadatku wpłacanego przed przybyciem.

6. Najemca pokoju zwany dalej „gościem hotelowym” może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 10:00 do 14:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny.

7. Najmując pokój hotelowy gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego, co jednak nie wiąże hotelu.

9. Hotel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

10. W pokoju dwuosobowym drugie miejsce może być wynajęte tylko i wyłącznie na życzenie gościa hotelowego zajmującego ten pokój.

11. Hotel zobowiązany jest zapewnić warunki do pełnego wypoczynku gościa, a w szczególności przez nie wykonywanie bez zgody gościa jakichkolwiek czynności w pokoju (np. sprzątanie, naprawa urządzeń itp.).

12. Hotel zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

13. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

14. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Gość jest odpowiedzialny za zniszczenia powstałe wskutek jego bezpośredniego działania nawet jeżeli nie były umyślne. Nie dotyczy to naturalnego zużycia elementów wyposażenia.

15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

17. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

18. Osoby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.

19. W hotelu należy zachować ciszę od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.

20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń (grzałki, grzejniki, czajniki elektryczne). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Kategoryczny zakaz używania otwartego ognia tj kuchenki gazowe, palniki itp.

21. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.

22. Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tego pokoju.

23. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.

24. W restauracji obowiązuje zakaz spożywania własnych napojów i posiłków.

25. Zagubienie kluczy skutkuje obciążeniem Gościa opłatą w wysokości 150 zł.

26. W przypadku przyjazdu z psem, kotem (również inne zwierzęta) właściciel jest zobowiązany do utrzymania porządku a w szczególności do usuwania odchodów z terenu posesji. Zwierzęta nie mogą spać, siedzieć na łóżkach, krzesłach, kanapach, stołach itp. Za uszkodzenia mebli jak również budynku spowodowane przez zwierzęta odpowiada ich właściciel.

27. Prosimy o nie przechowywanie żywności na zewnętrznych parapetach okien.

W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia !!!